ANBI verantwoording Kerkgenootschap VEG Het Kruispunt en Stichting VEG Het Kruispunt

RSINnummer:

810326103

Naam:

Kerkgenootschap VEG Het Kruispunt

Adres:

Goudmos 67a

Postcode:

2914 AG

Plaats:

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon:

0180 786 635

E-mailadres:

info@veghetkruispunt.nl

Website:

www.veghetkruispunt.nl

Doelstelling

De Gemeente heeft tot doel: “de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming tot een Christelijke levenswandel. Tevens hebben wij als doel een ‘hand en een voet’ te zijn voor de weduwe, wees, maar ook voor eventuele andere hulpbehoevenden. Onder evangelie wordt verstaan, de boodschap van de verlossing door de Kruisdood, Begrafenis en Opstanding van de Here Jezus Christus.

Beleidsplan

De Gemeente tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het houden van samenkomsten.
 2. Het houden van huiskringen.
 3. Het houden van gebedssamenkomsten.
 4. Het geven van fundamentencursussen en Bijbelstudies.
 5. Het verspreiden van Evangelische lectuur.
 6. Het bezoeken van mensen in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, kindertehuizen ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en dergelijke, alsmede zieken en andere hulpbehoevende mensen thuis, zowel in Nederland, alsmede eventueel in het buitenland.
 7. Het verstrekken van Christelijke lectuur, bloemen en dergelijke, aan bovenvermelde personen.
 8. Het financieel steunen van Christelijke zendingsactiviteiten en organisaties.
 9. Zelf zendingsactiviteiten te verzorgen, welke o.a. inhoudt: Het houden van campagnes, evangelisatiebijeenkomsten, enzovoorts.
 10. Het onderhouden van contacten met andere gelovigen en Gemeenten.
 11. Het stichten van meerdere gemeenten,(Kerken) zowel in Nederland, alsmede in het buitenland.
 12. Alle andere middelen die volgens de Bijbel en de wet geoorloofd zijn.

Bestuurssamenstelling

Het huidige bestuur bestaat uit de voorganger en een oudste, ook wel “het oudstenteam” genoemd en kan aangevuld worden met geestelijke medewerkers.

Beloningsbeleid

De voorganger van het kerkgenootschap en de verschillende gastsprekers ontvangen een
vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur van het kerkgenootschap werkt geheel vrijwillig. Gemaakte kosten ten behoeve
van het kerkgenootschap kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de
penningmeester van het kerkgenootschap. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de
gemaakte kosten te overhandigen.

Een vrijwilliger ontvangt de maximale jaarlijkse vrijwilligersvergoeding.

De overige vrijwilligers van het kerkgenootschap ontvangen geen vergoeding. Gemaakte kosten ten
behoeve van het kerkgenootschap kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren
bij de penningmeester van het kerkgenootschap. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van
de gemaakte kosten te overhandigen.

Activiteiten

In 2022 zijn alle activiteiten weer hervat.
Het online uitzenden werd in 2022 verder geprofessionaliseerd.

De activiteiten waren:

 1. Samenkomsten op zondag + kinderwerk.
 2. Bijbelstudieavonden/cursussen.
 3. Bidstonden
 4. Evangelisatieacties
 5. Tienerwerk
 6. Jeugdwerk
 7. Vrouwenavonden
 8. Mannenavonden
 9. Huiskring bijeenkomsten
 10. Trainingsavonden voor leiders

Financiële verantwoording

Winst- en verliesrekening over 2022

 

2022

2021

Netto ontvangsten


139.307

112.284

Kostprijs van de ontvangsten

3.236

3.334

Vergoedingen voorganger/
Gastsprekers

70.234

60.720

Afschrijvingen

11.474

11.474

Huisvestingskosten

11.738


10.214

Verkoopkosten


891

4.470

Autokosten

2.274


2.364

Kantoorkosten

4.342

9.573

Algemene kosten

11.093

5.615

 

118.770

107.764

Bedrijfsresultaat


20.537

4.520

 

 

 

Rentebaten en soortgelijke
Opbrengsten

-

-

Rentelasten en soortgelijke kosten

5.105

9.271

Financieel resultaat

(5.105)

(9.271)

Resultaat

15.432

4.751 negatief

Activa Actief 2022 

Activa Passief 2022 


 

ANBI VERANTWOORDING STICHTING VEG HET KRUISPUNT.

 

Telefoonnummer: 0180-786635

E-mailadres: info@veghetkruispunt.nl

RSIN: 808842742

BTW nummer: NL 808842742B01

Rekeningnummer: (IBAN) NL95 RABO0396205224

Thema/Sector:
Religieuze organisatie

 

BELEIDSPLAN 

Voorwoord:

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting VEG Het Kruispunt. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de financiën. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling. 

Inleiding:

Stichting VEG Het Kruispunt is in 2002 opgericht ter ondersteuning van het zendingswerk van Leen Koster. De steunstichting verzorgt de werving van financiële middelen  in Nederland en het beheer en beschikbaar stellen van de gelden en goederen.  Stichting VEG Het Kruispunt draait in Nederland uitsluitend op een team van vrijwilligers, dat samen met het bestuur vele draagvlakversterkende activiteiten uitvoert. 

 

Kernprincipes en uitgangspunten Stichting VEG Het Kruispunt.

Doelstelling: 

De verbreiding van het evangelie van Jezus Christus met alle mogelijke middelen die wettelijk geoorloofd zijn. Onder evangelie wordt verstaan, de boodschap van de verlossing door de Kruisdood, Begrafenis en Opstanding van de Here Jezus Christus. Tevens hebben wij als doel een ‘hand en een voet’ te zijn voor o.a. de weduwe, wees en voor eventuele andere hulpbehoevenden.

De Stichting tracht haar doel te bereiken vanuit de visie van het Evangelie van Jezus Christus. 

Werkzaamheden  

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. Het houden van samenkomsten in de meest brede zin van het woord.

b. Het geven van Bijbels onderwijs.

c. Het bezoeken van mensen in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, kindertehuizen ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en dergelijke, alsmede zieken en andere hulpbehoevende mensen thuis.

d. Het verspreiden van allerlei christelijke lectuur, cd’s en dvd’s en ander evangelisatiemateriaal.

e. Het financieel steunen van christelijke zendingsactiviteiten en organisaties.

f. Evangelisatie en zending in binnen-en buitenland op alle mogelijke manieren en kanalen.

g. Zelf zendingsactiviteiten te verzorgen, welke o.a. inhoudt: Het houden van campagnes, evangelisatiebijeenkomsten, enzovoorts.

h. Andere middelen die aan het doel beantwoorden, die volgens de Bijbel en de wet geoorloofd zijn.


Opheffen Stichting 

Bij opheffing van de Stichting VEG Het Kruispunt zal een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 


Beleid 

Werving van gelden:

Het vermogen van de stichting dat moet leiden tot het verwezenlijken van het doel wordt gevormd door:

 • Giften, schenkingen, legaten en erfstellingen.
 • Collecten.
 • Vrijwillige bijdragen en offers.
 • Opbrengsten door verkoop van boeken, cd’s, dvd’s, gifts.
 • Hetgeen op andere legale wijze wordt verkregen.

De Stichting is volledig transparant.

Het bestuur van Stichting VEG Het Kruispunt legt verantwoording over de besteding van de middelen af via de jaarrekening op de website van Kerkgenootschap VEG Het Kruispunt.  


Vermogen  

Het verkregen vermogen wordt uitsluitend ingezet voor binnen de doelstelling passende werkzaamheden. Na afloop van een (afgesloten) boekjaar worden door de penningmeester de jaarstukken opgemaakt (incl. balans en resultaatrekening; in te zien op de website), waarmee rekening en verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan het bestuur. 

Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur  

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden en is statutair vastgesteld. Het bestuur bestaat uit Leen Koster, voorzitter van de stichting. Secretaris is Gerard van Doodewaard. Panc van Duikeren is penningmeester. Het bestuur kiest uit haar midden minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur 

Samenvatting/praktische invulling:  

Per activiteit of project wordt een begroting opgesteld. Wanneer te weinig liquide middelen beschikbaar zijn, vindt aanvullende werving van incidentele giften plaats t.b.v. de specifieke activiteit of het specifieke project. 

Onderdeel van de jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten, welke uiteindelijk uitmonden in het jaarverslag (feitelijk externe verantwoording).

Beheer van het vermogen 
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboeking kosten, inschrijving kamer van koophandel, onkosten nieuwsbrieven en website beheer.  

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. 

 
Beschrijving administratieve organisatie 

Samenvatting/operationele invulling: 

De verantwoording voor de Financiële werkzaamheden van de stichting ligt bij de penningmeester. Alle Financiële werkzaamheden  worden gecontroleerd en verwerkt door de penningmeester van de stichting. De Financiële werkzaamheden omvatten o.a.:   

 - alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het voeren van de Financiële administratie  

 - het onderhouden van contacten met Financiële instellingen (o.a. belastingdienst en ANBI). 

 - het samenstellen van de jaarrekening 

De voorzitter van de stichting beheert de bankrekening en onderhoudt het contact met de bankinstelling  

 

BELONINGSBELEID

Het bestuur van Stichting VEG Het Kruispunt heeft geen betaalde werknemer(s) in dienst.

Het bestuur:

Het bestuur van de stichting werkt geheel vrijwillig. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de penningmeester van de stichting. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte kosten te overhandigen. 

Vrijwilligers:

De vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de penningmeester van de stichting. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte kosten te overhandigen.

 ACTIVITEITEN 2019:

1. Zendingsreizen.
2. Evangelisatieproject
 

FINANCIELE VERANTWOORDING:

ACTIVITEITEN 2020:

Als gevolg van de Coronapandemie zijn de activiteiten van de Stichting VEG Het Kruispunt in 2020 beperkt gebleven.
De nog openstaande reiskosten uit voorgaande jaren zijn in 2020 verrekend.

KolommenBalans 2020 

ACTIVITEITEN 2021:
In 2021 hebben wij onze activiteiten geleidelijk aan weer kunnen uitbreiden.
1. Ondersteuning van het zendingswerk in India.
2. Faciliteren van de eindtijdtijd conferentie “Eindtijd in beeld”
3. Ondersteuning arbeid onder vluchtelingen te Duinkerken.