Privacyverklaring verwerken gegevens van leden van VEG Het Kruispunt

VEG Het Kruispunt hecht, als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel  waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze leden zo goed mogelijk te beschermen.

Privacy

Als u lid bent van VEG Het Kruispunt verwerken we persoonsgegevens van u. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens zullen opslaan, zo nodig aanvullen of wijzigen en na einde lidmaatschap ook zullen verwijderen.

Rechtsgrond verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens zijn gebaseerd op de AVG grondslag Toestemming.
Eisen aan deze toestemming zijn:

 • De persoonsgegevens zijn vrijelijk gegeven.
 • Het geven van persoonsgegevens wordt actief gedaan (zwart-op-wit).
 • De persoonsgegevens moeten steeds gelden voor een specifieke verwerking en een specifiek doel.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die VEG Het Kruispunt verzamelt, zijn:

-         voor- en achternaam;

-         adresgegevens;

-         telefoonnummers;

-         geboortedatum;

-         e-mailadres;

-         burgerlijke staat;

-         nationaliteit;

-         telefoonnummers;

-         gegevens thuiswonende kinderen (naam en geboortedatum)

Doeleinden

De doeleinden van de verwerking zijn als volgt:

 • Contact kunnen leggen en onderhouden
 • Aandacht kunnen schenken aan verjaardagen en huwelijksjubilea
 • Informatie kunnen delen over ontwikkelingen binnen VEG Het Kruispunt
 • Toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Eigen persoonsgegevens kunnen op verzoek worden ingezien. Wijzigingen in persoonsgegevens kunnen per mail worden doorgegeven aan het daarvoor bestemde mailadres. (zie contactgegevens)

Verwijderen van persoonsgegevens kunnen per mail worden ingediend op het daarvoor bestemde mailadres.

Het bewaren van gegevens

Gegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd.

Het delen van gegevens

Persoonsgegevens uit de ledenadministratie en de mailinglijst van de nieuwsbrief zullen niet gedeeld worden met anderen, dan met voorganger, oudste en beheerder van de nieuwsbrief.

Het beveiligen en beschermen van gegevens

VEG Het Kruispunt neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

VEG Het Kruispunt heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls) en strenge toegangsbeveiliging op het systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Alleen de ledenadministratie heeft toegang tot het systeem waarin de persoonsgegevens worden verwerk, evenals de papieren versies van de inschrijfformulieren.

Alleen op verzoek van en voor gebruik door voorganger en oudste worden de persoonsgegevens verstrekt in een bestand om aan de doeleinden te kunnen voldoen.

De beheerder van de nieuwsbrief ontvangt de mailadressen van leden voor het toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief.

Contactgegevens

Voor vragen over uw persoonsgegevens of het doorgeven van wijzigingen kan een mail gestuurd worden naar administratie@veghetkruispunt.nl.

 

Foto- en filmverklaring VEG Het Kruispunt

Privacy

VEG Het Kruispunt hanteert de regels die gelden voor gebruik van foto- en filmmateriaal.

Rechtsgrond verwerking

De grondslag die veruit het meest voor de hand ligt bij het maken en publiceren van beeldmateriaal, is Toestemming.

Eisen aan deze toestemming zijn:

 • De persoonsgegevens zijn vrijelijk gegeven.
 • Het geven van persoonsgegevens wordt actief gedaan (zwart-op-wit).
 • De persoonsgegevens moeten steeds gelden voor een specifieke verwerking en een specifiek doel.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die VEG Het Kruispunt verzamelt voor het gebruik van foto- en filmmateriaal, zijn aangegeven in het inschrijfformulier: 

 • toestemming voor gebruik foto’s en video’s voor intern gebruik
 • toestemming voor gebruik foto’s en video’s voor extern gebruik

Indien in het inschrijfformulier is aangegeven dat er geen toestemming is gegeven voor foto’s en video’s voor extern gebruik, zoals de livestream, dan worden deze bezoekers verzocht om in het achterste gedeelte van de zaal plaats te nemen.

Doeleinden

De doeleinden van de verwerking zijn als volgt:

 • Publicatie van foto- en filmmateriaal voor intern gebruik 1
 • Publicatie van  foto- en filmmateriaal voor extern gebruik 2

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Publicaties van foto’s en video kunnen bij de desbetreffende personen worden ingezien en gewijzigd of verwijderd.

Voorwaarden persoonlijk of huishoudelijk gebruik foto- en filmmateriaal leden en bezoekers

Wanneer een gemeentelid of bezoeker foto’s of filmpjes maakt voor zichzelf dan geldt de privacywet niet, maar is er een uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, (ook wel de ‘huishoudelijke exceptie’ genoemd). 

De voorwaarde hierbij is dat dit gemeentelid of bezoeker de foto’s en filmpjes privé houdt of hooguit in een zeer beperkte kring deelt. Bijvoorbeeld in een kleine Whats appgroep. Wil diegene de foto’s en filmpjes in bredere kring delen? Bijvoorbeeld op een openbare Facebookpagina? Dan geldt de uitzondering niet. Er is dan altijd een grondslag nodig. In de meeste gevallen zal dat betekenen dat er toestemming nodig is van de mensen die op de foto’s en filmpjes staan.

Het bewaren van gegevens

Foto en filmopnames worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden.

Het delen van gegevens

Foto en filmopname worden niet gedeeld met derden.

Het beveiligen en beschermen van gegevens

VEG Het Kruispunt neemt de bescherming van foto- en filmmateriaal serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De beheerder van de nieuwsbrief ontvangt eventuele beeldmaterialen voor het gebruik van fotomateriaal voor de nieuwsbrief.

Contactgegevens

Voor vragen over foto- en filmmaterialen kan een mail gestuurd worden naar administratie@veghetkruispunt.nl.

 


[1] Intern gebruik wil onder meer zeggen nieuwsbrief en WhatsApp

[2] Extern gebruik wil onder meer zeggen website en Facebook of YouTube via livestream